۱. هِدِر

مثال زیر از  وب‌سایت:  https://speechsisters.com

۲. عواقب نخریدن

دو مثال زیر  از  وب‌سایت:  https://www.meyerstailsupfarm.com  

دو مثال زیر  از  وب‌سایت:  https://www.meyerstailsupfarm.com  

مثال زیر  از  وب‌سایت:  https://kohapet.com

مثال زیر  از  وب‌سایت:  https://masscommercialproperties.com 

۳. ارزش پیشنهادی

مثال زیر  از  وب‌سایت:  https://lasertagsource.com

مثال زیر  از  وب‌سایت:  https://kohapet.com

۵. روال خرید

مثال زیر  از  وب‌سایت: https://speechsisters.com

مثال زیر  از  وب‌سایت: https://riseseattlegroup.com

۶. پاراگراف توضیحی

پاراگراف توضیحی نوع ۱ در وب‌سایت:  https://www.meyerstailsupfarm.com

پاراگراف توضیحی نوع ۲ در وب‌سایت:  https://speechsisters.com

7. ویدئو

8. گزینه‌های قیمت

مثال زیر  از  وب‌سایت: https://kohapet.com

9. فوتر

مثال زیر  از  وب‌سایت Circuit E-Bike (دانلود)